TAILIEUCHUNG - Quyết định số 01/2000/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 01/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Xí nghiệp nông công nghiệp chè Liên Sơn thành Công ty cổ phần chè Liên Sơn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 01 2000 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 01 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN XÍ NGHIỆP NÔNG CÔNG NGHIỆP CHÈ LIÊN SƠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ LIÊN SƠN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét kết quả của Hội đồng thẩm định phương án cổ phần hoá Xí nghiệp nông công nghiệp chè Liên Sơn đề nghị của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty chè Việt Nam và Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp xí nghiệp nông công nghiệp chè Liên Sơn. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Phê duyệt phương án cổ phần hoá Xí nghiệp nông công nghiệp chè Liên Sơn doanh nghiệp nhà nước đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty chè Việt Nam với các nội dung sau 1. Giá trị thực tế tại doanh nghiệp đến thời điểm 0 giờ ngày 01-01-1999 là đồng bốn tỷ năm trăm bốn nhăm triệu bẩy trăm hai mươi bẩy nghìn hai trăm đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đồng tám trăm mười bẩy triệu hai trăm linh chín nghìn sáu trăm hai mươi sáu đồng . 2. Vốn điều lệ của công ty cổ phần đồng tám trăm mười bẩy triệu đồng chẵn .Vốn điều lệ được chia thành 8170 cổ phần với cơ cấu như sau . - Nhà nước 1102 cổ phần chiếm 13 5 vốn điều lệ - CBCNV 5448 cổ phần chiếm 66 7 vốn điều lệ - Đối tượng khác l619 cổ phần chiếm 19 8 vốn điều lệ 3. Cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần ưu đãi chung cho người lao động trong doanh nghiệp 5448 cổ phần năm nghìn bốn trăm bốn mươi tám cổ phần . Trị giá là đồng một trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi mốt nghìn chín trăm hai mươi nhăm đồng - Tổng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
151    9    3    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0