TAILIEUCHUNG - Quyết định số 135/2001/QĐ-BTC

Quyết định số 135/2001/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 135 2001 QĐ-BTC Hà Nội ngày 14 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 135 2001 QĐ-BTC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐẦU TƯ CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178 NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 01 2000 NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ Căn cứ Quyết định số 231 1999 QĐ-TTg TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quỹ hỗ trợ phát triển được phát hành trái phiếu đầu tư để huy động vốn theo kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hàng năm. Điều 2. Việc phát hành trái phiếu đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển thực hiện theo các nguyên tắc sau 1. Kỳ hạn của trái phiếu đầu tư tối thiểu là 5 năm. 2. Phương thức phát hành đấu thầu hoặc bảo lãnh phát hành và niêm yết trên thị trường chứng khoán. 3. Trái phiếu đầu tư được lưu ký tập trung tại các tổ chức lưu ký. 4. Lãi suất phát hành trong phạm vi khung lãi suất huy động vốn do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. 5. Hình thức trái phiếu đầu tư chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ. 6. Mệnh giá tối thiểu là đồng các mệnh giá khác là bội số của đồng. 7. Quy trình đấu thầu và bảo lãnh phát hành trái phiếu đầu tư được thực hiện như quy định hiện hành đối với đấu thầu và bảo lãnh trái phiếu Chính phủ. Điều 3. Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển quyết định phương thức phát hành hình thức trái phiếu mức phát hành mệnh giá kỳ hạn lãi suất các quy định về thanh toán gốc lãi trái phiếu của từng đợt phát hành. Điều 4. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 1. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu đầu tư hàng năm trong tổng thể các kế hoạch

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT