TAILIEUCHUNG - Từ trường trái đất

Từ trường Trái đất được coi như một lưỡng cực từ trường, với một cực gần cực bắc địa lý và cực kia gần cực nam địa lý Theo thuyết này, từ trường Trái đất chủ yếu được hình thành từ các dòng đối lưu trong chất lỏng của trái đất ở độ sâu trên 3000 km. | TỪ TRƯỜNG CỦA TRÁI ĐẤT Từ trường Trái đất được coi như một lưỡng cực từ trường với một cực gần cực bắc địa lý và cực kia gần cực nam địa lý. 1590 - 1990 MinJri by JoekMKi Æ. R. T. Jemktr . M. K Welker. Phil. Irùft . R. Söe. Itmdtm A 2ÛÛOJ. JSE Si -990. 1590 Declination degrees eost Hai cực của trái đất đang thay đổi vị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN