TAILIEUCHUNG - Thông tư số 129/2003/TT-BTC

Thông tư số 129/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với thu nhập sau thuế của hoạt động xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 129 2003 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 12 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỌ TÀI CHÍNH SỐ 129 2003 TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI THU NHẬP SAU THUẾ CỦA HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT Căn cứ Nghị định số 59 CP ngày 3 10 1996 của Chính phủ về Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với Doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 27 1999 NĐ-CP ngày 20 4 1999 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 59 CP của Chính phủ Căn cứ điểm 3 Điều 9 Nghị định số 164 2003 NĐ-CP ngày 22 12 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với thu nhập sau thuế của hoạt động XSKT như sau 1. Đối tượng áp dụng Các Công ty XSKT tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước. 2. Lợi nhuận thực hiện của Công ty XSKT Lợi nhuận thực hiện của Công ty XSKT bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lợi nhuận hoạt động tài chính và lợi nhuận khác. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu trừ đi giá thành toàn bộ sản phẩm đã tiêu thụ và thuế theo quy định của pháp luật trừ thuế thu nhập doanh nghiệp . Lợi nhuận hoạt động tài chính là số thu lớn hơn số chi của các hoạt động tài chính bao gồm các hoạt động cho thuê tài sản mua bán trái phiếu chứng khoán mua bán ngoại tệ lãi tiền gửi ngân hàng thuộc vốn kinh doanh lãi cho vay thuộc các nguồn vốn và quỹ lãi cổ phần và lãi do góp vốn liên doanh hoàn nhập số dư khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. Lợi nhuận khác là những khoản thu nhập khác lớn hơn các chi phí khác bao gồm các khoản phải trả không có chủ nợ thu hồi lại các khoản nợ khó đòi đã được xoá nợ đang theo dõi ở ngoài bảng cân đối kế toán các khoản vật tư tài sản thừa sau khi đã bù trừ hao hụt mất mát các vật tư cùng loại chênh lệch thanh lý nhượng bán tài sản là số thu về nhượng bán trừ giá trị còn lại trên sổ kế toán tài sản

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
9    4    0
3    2    0
TÀI LIỆU HOT
5    5    0
7    4    0
6    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
14    8    0