TAILIEUCHUNG - Quyết định số 39/QĐ-UBCK3

Quyết định số 39/QĐ-UBCK3 về việc chấp thuận Ngân hàng chỉ định thanh toán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 39 QĐ-UBCK3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 39 QĐ-UBCK3 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NGÂN HÀNG CHỈ ĐỊNH THANH TOÁN CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định 15 CP của Chính phủ ban hành ngày 02 03 1993 về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 75 CP của Chính phủ ban hành ngày 28 11 1996 về việc thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11 07 1998 về Chứng khoán và thị trường chứng khoán Xét đơn xin làm Ngân hàng Chỉ định Thanh toán của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chấp thuận Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam làm Ngân hàng Chỉ định Thanh toán phục vụ cho việc thanh toán các giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh chứng khoán thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam các thành viên lưu ký và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Văn Châu Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    3    0    11-08-2020
323    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0