TAILIEUCHUNG - Quyết định số 293/2003/QĐ-UB

Quyết định số 293/2003/QĐ-UB về việc tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố khi chuyển đổi sở hữu do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 293 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Chí Minh ngày 12 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ KHI CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh giá có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 64 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Nghị định số 103 1999 NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số 49 2002 NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về giao bán khoán kinh doanh cho thuê doanh nghiệp Nhà nước và Nghị định số 93 2001 NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp tại Công văn số 2745 TCVG-HĐXĐGTDNngày 30 tháng 9 năm 2003 Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố tại Tờ trình số 334 ĐMDN ngày 30 tháng 9 năm 2003 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại tờ trình số 130 TCCQ ngày 14 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH Điều Nay tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo Nghị định số 64 NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 5327 QĐ-UB ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố thành Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố khi chuyển đổi sở hữu gọi tắt là Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố . Điều Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố có các thành viên sau đây 1. Chủ tịch Hội đồng Ông Đinh Công Vinh Phó Giám đốc Sở Tài chính Chi cục trưởng Chi cục Tài chính Doanh nghiệp thành phố. 2. Các Ủy viên Hội đồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
145    8    1    13-08-2020
13    5    0    13-08-2020
6    5    0    13-08-2020
1    6    0    13-08-2020
3    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0