TAILIEUCHUNG - Thông tư số 121/2003/TT-BTC

Thông tư số 121/2003/TT-BTC về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam | BỘ TÀI CHÍNH Số 121 2003 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 12 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 121 2003 TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN QUYẾT ĐỊNH SỐ 146 2003 QĐ-TTG NGÀY 17 7 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TỶ LỆ THAM GIA CỦA BÊN NƯỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Thi hành Quyết định số 146 2003 QĐ-TTg ngày 17 7 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi thống nhất với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng cho tổ chức cá nhân nước ngoài mua bán cổ phiếu trái phiếu trên thị trường giao dịch tập trung và tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài góp vốn thành lập công ty chứng khoán liên doanh hoặc công ty quản lý quỹ liên doanh hoạt động tại Việt Nam. 2. Giải thích từ ngữ Trong thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Tổ chức cá nhân nước ngoài là a. Tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài b. Tổ chức nước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. c. Người nước ngoài d. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài . Cổ phiếu niêm yết của tổ chức phát hành là cổ phiếu đã phát hành và được niêm yết trên thị trường giao dịch tập trung. . Công ty chứng khoán liên doanh là công ty chứng khoán được thành lập trên cơ sở hợp đồng liên doanh giữa tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài và đối tác Việt Nam theo giấy phép thành lập và hoạt động do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp. . Công ty quản lý quỹ liên doanh là công ty quản lý quỹ được thành lập trên cơ sở hợp đồng liên doanh giữa tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được phép hoạt động quản lý quỹ và đối tác Việt Nam theo giấy phép thành lập và hoạt động do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp. . Trái phiếu lưu hành là trái phiếu đã phát hành và được niêm yết trên thị trường giao dịch tập trung. 3. Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu . Tổ chức cá nhân nước

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT