TAILIEUCHUNG - Quyết định số 74/1999/QĐ-BCN

Quyết định số 74/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Phát triển tin học, công nghệ và môi trường thành Công ty cổ phần Phát triển tin học, công nghệ và môi trường do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 74 1999 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY PHÁT TRIỂN TIN HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TIN HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Biên bản ngày 04 tháng 11 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp thẩm định Phương án chuyển Công ty Phát triển tin học công nghệ và môi trường thành Công ty cổ phần Phát triển tin học công nghệ và môi trường Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam tại Tờ trình số 2655 TT-HĐQTngày 04 tháng 10 năm 1999 Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Phát triển tin học công nghệ và môi trường - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam với những nội dung chính như sau. 1 Cơ cấu vốn Điều lệ Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là đồng một tỷ ba trăm triệu đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 20 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 28 6 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 51 4 vốn Điều lệ. Giá trị một cổ phần đồng 2 Giá trị của Công ty Phát triển tin học công nghệ và môi trường theo Quyết định số 1308 QĐ BTC ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về xác định giá trị Công ty Phát triển tin học công nghệ và môi trường tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 10 năm 1998 để cổ phần hoá Giá trị thực tế doanh nghiệp đồng trong đó Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3 Ưu đãi cho người lao động trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    12-08-2020
2    5    0    12-08-2020
2    5    0    12-08-2020
6    4    0    12-08-2020
7    4    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0