TAILIEUCHUNG - Thông tư số 117/2003/TT-BTC

Thông tư số 117/2003/TT-BTC về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi thông tư số 111/1999/TT-BTC ngày 17/9/1999 và Thông tư số 29/2002/TT/BTC ngày 26/3/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | BỘ TÀI CHÍNH Số 117 2003 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 08 tháng 12 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 117 2003 TT-BTC NGÀY 8 THÁNG12 NĂM 2003 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 111 1999 TT BTC NGÀY 17 9 1999 VÀ THÔNG TƯ SỐ 29 2002 TT BTC NGÀY 26 3 2002 HƯỚNG DẪN THỰC hiện chế độ tài chính ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 100 1998 NĐ-CP ngày 10 12 1998 của Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phù hợp với thực tế hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi thông tư số 111 1999 TT-BTC ngày 17 9 1999 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và thông tư số 29 2002 TT BTC ngày 26 3 2002 sửa đổi bổ sung thông tư số 111 1999 TT BTC như sau - Điểm phần B Mục III quy định về tổng mức chi hoạt động quản lý và công vụ tại thông tư số 111 1999 TT-BTC được sửa lại như sau Tổng mức chi cho hoạt động quản lý và công vụ hàng năm của Ngân hàng Nhà nước tính trên số cán bộ công chức viên chức Ngân hàng Nhà nước bình quân năm tối đa không quá 19 triệu đồng người năm. - Quy định về chi đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc tại điểm 5 thông tư số 29 2002 TT BTC được sửa đổi như sau Chi về đấu thầu và thanh toán tín phiếu kho bạc trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ khoản chi này thực hiện theo quy định Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng từ năm tài chính 2004. Lê Thị Băng Tâm Đã ký

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT