TAILIEUCHUNG - Quyết định số 68/1999/QĐ-BCN

Quyết định số 68/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xưởng May số 8B Lê Trực thuộc Công ty May Chiến Thắng thành Công ty cổ phần May Lê Trực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 68 1999 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XƯỞNG MAY SỐ 8B LÊ TRỰC THUỘC CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 14 tháng 10 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án chuyển Xưởng May số 8B Lê Trực thuộc Công ty May Chiến Thắng thành Công ty cổ phần May Lê Trực Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam tại Tờ trình số 2066 TTr-HĐQTngày 04 tháng 10 năm 1999 Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xưởng May số 8B Lê Trực đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty May Chiến Thắng - doanh nghiệp thành viên độc lập thuộc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam gồm có 1 Cơ cấu vốn Điều lệ Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là đồng bốn tỷ hai trăm triệu đồng Việt Nam trong đó Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 25 vốn Điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp Xưởng May Lê trực 59 vốn Điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 16 vốn Điều lệ. Giá trị một cổ phần đồng Việt Nam. 2 Giá trị của Xưởng May số 8B Lê Trực Quyết định số 284 QĐ HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam về xác định giá trị Xưởng May số 8B Lê Trực tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hoá Giá trị thực tế doanh nghiệp đồng trong đó Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3 Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Xưởng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT