TAILIEUCHUNG - Quyết định số 5209/2003/QĐ-UB

Quyết định số 5209/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu TIE thành Công ty cổ phần TIE do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 5209 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN DOANHNGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU TIE THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN TIE CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19-6-2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 76 2002 TT-BTC ngày 09-9-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 79 2002 TT-BTC ngày 12-9-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 15 2002 TT-LĐTBXH ngày 23-10-2002 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số QĐ-UB ngày tháng 11 năm 2003 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu TIE Xét tờ trình số 401 ĐMDN ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu TIE như sau 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Nhà nước giữ cổ phần chi phối chiếm tỷ lệ 70 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp 21 vốn điều lệ trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 0 9 vốn điều lệ . - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp 9 vốn điều lệ. 2. Việc bán cổ phần cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá được thực hiện thông qua tổ chức tài chính trung gian theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 3. Giá trị doanh nghiệp nhà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0