TAILIEUCHUNG - Quyết định số 31/1999/QĐ-UBCK6

Quyết định số 31/1999/QĐ-UBCK6 về việc ban hành Quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành | UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Số 31 1999 QĐ-UBCK6 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 31 1999 QĐ-UBCK6 NGÀY 12 THÁNG 10_ NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT THANH TRA HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Pháp lệnh thanh tra ngày 01 tháng 04 năm 1990 Căn cứ Nghị định 15 CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định 75 CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Căn cứ Nghị định số 48 1998 NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 1998 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Căn cứ Nghị định số 61 1998 NĐ-CP ngày 15 tháng 08 năm 1998 của Chính phủ về công tác thanh ra kiểm tra đối với các doanh nghiệp Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giám sát thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Chánh Thanh tra Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trung tâm giao dịch chứng khoán các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Văn Châu Đã ký QUY CHẾ GIÁM SÁT THANH TRA HOẠT ĐỘNG CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ban hành kèm theo Quyết định số 31 1999 QĐ-UBCK6 ngày 12 tháng 10 năm 1999 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Quy chế này quy định nguyên tắc đối tượng nội dung phương pháp trình tự tiến hành giám sát thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Giám sát thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán nhằm mục đích giúp cho hoạt động thị trường chứng khoán được ổn định công bằng công khai có hiệu quả bảo vệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
119    6    0    15-08-2020
8    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
7    5    0
TÀI LIỆU HOT
146    5    0
2    5    0
2    7    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
17    3    0
2    6    0