TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1372/QĐ-TTg

Quyết định số 1372/QĐ-TTg về việc chuyển Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá thành Công ty cổ phần cảng Đoạn Xá do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1372 QĐ-TTg Hà Nội ngày 19 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP XẾP DỠ ĐOẠN XÁ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định 512 TTg ngày 29 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thí điểm loại hình Tổng công ty tham gia góp vốn với các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Căn cứ công văn số 3362 BGTVT-TCKT ngày 09 tháng 10 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Về việc cổ phần hoá Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá cảng Hải Phòng Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá đơn vị trực thuộc cảng Hải Phòng - thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam theo đề nghị của của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại tờ trình số 785 TT-HĐQT ngày 27 tháng 8 năm 2001. 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 51 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên trong Công ty 18 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài Công ty 31 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá đến ngày 01 tháng 4 năm 2001 là đồng trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cổ phần cho người lao động Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động cổ phần phần giá trị được ưu đãi đồng. Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong Công ty trả dần 10 năm là 260 cổ phần phần trị giá trả dần đồng. 4. Sử dụng tiền bán cổ phần để đào tạo và đào tạo lại cho người lao động theo quy định. Điều 2. Chuyển Xí nghiệp xếp dỡ Đoạn Xá đơn vị trực thuộc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0