TAILIEUCHUNG - Quyết định giám đốc công ty

Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm và quyền hạn như sau: Đảm bảo hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001-200 được xây dựng, áp dụng và duy trì. Báo cáo với ban lãnh đạo công ty về kết quả hoạt động của hệ thống chất lượng và vẻ mọi nhu cầu cải tiễn khác. | CTY SO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ---oÒo--- ngay thang nam TỔNG GIAM ĐỐC CONG TY - Căn cứ Giấy phép Thành lập cong ty sô - Căn cứ chức năng quyén hận cua Ban Tông Giam Đôc - Can cứ muc tiéu chién lứợc cứa Công ty - Théô đé nghị cua Phông To Chức Hanh Chánh QUYET ĐỊNH ĐIEU 1 Cử Ong lạm đại diện lạnh đạo phú trạch chương trình ập dung tiêú chúận ISO 9001 cúậ COng ty. ĐlEU 2 Đại diện Lạnh đạo cO trạch nhiệm vạ qúyên hạn nhử sạú - Đạm bạo Hệ thong chất lương theo tiêú chúẩn ISO 9001 2000 đửơc xấy dửng ạp dúng vạ dúy trì. - Bạo cạo vơi Bạn Lạnh đạo Cong ty vê kết qúạ hoạt động cúạ hệ thong chất lương vạ vê moi nhú cạú cại tiến khạc. - Đạm bạo thúc đẩy toạn bo to chửc nhạn thức đửơc cạc yêú cạú cúạ khách hạng. - Phoi hơp vơi cạc BỌ phạn khạc trong Cong ty hoặc cạc đơn vị ngoại Cong ty vê cạc vấn đê liên qúạn đến hệ thong chất lửơng cúạ Cong ty. - Co đạy đú qúyên hạnh vê mạt to chức đê đình chỉ hoạc loại bo bất cứ cong việc hoạc dịch vú nạo khong phú hơp vơi yêú cạú cúạ hệ thong chất lựong vạ điêú phoi đê giại qúyết cạc vấn đê liên qúạn đến chất lửơng. ĐlEU 3 Qúyết định nạy co hiệú lửc kế tử ngạy ky. TỔNG GIAM ĐỐC CỔNG TY NÔI NHẬN - Cạ nhấn nhử trên - Cạc Bo phạn Phong TCHC lửú

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    10    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3    5    0