TAILIEUCHUNG - Nhị thức newton tuyển chọn đề thi đại học

Nhằm giúp cho các em học sinh đã học xong chương trình THPT tự học để có thể tự ôn luyện vào các trường đại học theo nguyện vọng của mình. Nhị thức newton tuyển chọn đề thi đại học là tài liệu rất có ích cho các bạn ôn thi đại học. | NHỊ THỨC NIUTON Công thức a b n 2Cknan kbk 2Cknakb n n - n k 0 k 0 Tính chat a C C 1 1_ ĩ k s-in-k c Ckn Ckn l C d Sô hang thứ k 1 la 1 Ckan kbk 1 x n Cknxk k 0 Hể thức đặc biết C C1 C 2 . C C 2 n n- I - BAI TOAN TÌM HỆ SO VA TÌM SO HANG TRONG KHAI TRIỆN NHỊ THỨC. _ _ . . 1 . ĐHNN 1 -2000A Trông khai triển f x 1 x I hay tìm hể sô cua x31 _ G 1 ì18 __ . . Hay tìm trông khai triển nhị thức I x -I - I sô hang đôc lập đôi với x 1 x3 J Khai trien thường dung va 2n n n k 0 va C0 - C1 n v-z n v-z n - -1 C n 0 1 2 1 3x V7 3 ĐHQGHN - 2000B Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 4 ĐH - CĐ _KD 2004 Tìm các sô hang không chưa x tronh khai triển cua 1 Y 5 ĐHCĐ - 2003 A Tìm hể sô cua sô hang chứa x8 trong khai triển nhị thức cua n I biết 6 7 8 9 CnT4 - C 7 n 3 ĐHCĐ - 2002A Trong khai trien nhị thức x-1 V 2 2 2 3 I cô C3 5C va sô hang thứ tư bang 20n . Hay tìm n va x . Trông khai triển nhị thức x3x x 28 15 hay tìm sô hang không phụ thuôc vàô x biết rang Cn Cn Cn 2 79 n n n Hay tìm n trong khai trien mốt cap sô công. 1 1 31Ỵ x2 -ý x 4 I biết rang ba hể sô cua ba sô hang đầu theo thứ tự đô lập thanh l 2 J Cho biết hể sô cua sô hang thư ba trong khai triển nhị thưc bang 36. Hay tìm sô hạng x 2 x thư 7. 3 V . . . . . x 10 Tìm hể sô cua sô hang chứa x trông khai triển I 3 x J 11 Tính hể sô của x25 y10 trông khai triển x3 xy 2 2005 12 Khai triển x 2 a a x cyx . 05x a Hay tính hể sô awoo b Tính tong T aữ a . a2005 va a 2a2 3a3 . 2005a2005 13 ĐHTLỢi 2000 Cho đa thức P x 1 x 1 x . 1 x có dạng khai triển là P x a0 ax a2x2 . a14x14 . Hay tính hể só a . 14 Chó đa thức P x 1 x 2 1 x 3 1 x . 20 1 x có dạng khai triển là P x a0 ax a2x2 . a20x20. Hay tính hể so a5. 15 ĐHCĐ - Dứ bị 6 -2002 Trong khai triển x 1 10 x 2 x11 ax10 a x9 . awx ai hay tìm hể số a5 . 16 Khai triển 1 x x2 x3 a0 ax a2x2 . a Hay tính hể số aỵữ b Tính tống T a0 a . as va a0 _a a 17 Khai triển 1 2x 3x a a x a x . a x a Hay tính hệ số aậ b Tính tống S a 2a2 3ữ3 20a2O 18 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT