TAILIEUCHUNG - Lực Lorenxo

Lực lorentz tác dụng lên hạt mang điện q chuyển động với vận tốc v trong từ trường B và hợp với B góc α có: - Điểm đặt: tại điện tích q. - Phương: Vuông góc với mặt phẳng chứ | KIEM TRA BÀI CŨ 1 Lực từ tác dụng len một đoạn day dẫn mang dong điện đặt trong tù trường đệụ Điệ9m đặt phương chiệụ độ định các trường hỢp đặc biệt. Trả lời Điểm đăt Trung điểm của đoạn day. Phương Vuong goc với mạt phăng chứa đoạn dăy vă đường căm ứng từ. Chiểu Xăc định bơi quy tăc băn tăy trăi . Đăt băn tăy trăi duỗi thăng để căc đương căm ứng xuyên văo lỗng băn tăy vă chiểu từcỗ tăy đến ngỗn tăy giữă trung vơi chiểu dong điển . Khi đo ngon căi choăi ră 900 sể chỉ chiểu lực từtăc dung lển đoạn dăy dăn . Đo lơn F BIlsina F lực từ N . _B căm ứng từ T I cương đo dong điển A . I chiểu dăi đoăn dăy m . a Goc hợp bơi vểctơ căm ứng từ vă đoăn dăy. răd hăy đo Căc trương hơp đăc biểt -Căm ứng từ song song đoạn dăy sina 0 F 0 . -Căm ứng từ vuong goc vơi đoăn dăy sina 1 Fmăx . Câu 2 Cho khung ABCD như hình vẽ . Hay vẽ lực tù tâc dung lẽn câc canh cua khung .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    15-08-2020
7          15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
5    8    0
TÀI LIỆU HOT
488    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
126    9    0
72    3    0