TAILIEUCHUNG - Quyết định số 60/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu y tế (YTECO) thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định số 60/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu y tế (YTECO) thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 60 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 04 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ YTECO THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ Chí minh THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Xuất nhập khẩu y tế YTECO thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị tại công văn số 743 UB-CNN ngày 07 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 29 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông khác 71 vốn điều lệ cổ đông cán bộ công nhân viên trong Công ty chiếm khoảng từ 20 - 40 còn lại bán cho các cổ đông ngoài doanh nghiệp . 2. Giá trị thực tế của Công ty đến ngày 31 tháng 12 năm 1998 là đồng trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là đồng. Trước khi tiến hành cổ phần hóa giá trị thực tế của Công ty sẽ được xác định lại theo quy định hiện hành. 3. Ưu đãi cổ phần cho người lao động trong Công ty là cổ phần trị giá đồng. Điều 2. Chuyển Công ty Xuất nhập khẩu y tế YTECO thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh. - Tên giao dịch quốc tế Medical Import Export Joint - Stock Company of Ho Chi Minh City. - Tên viết tắt YTECO. - Trụ sở chính 181 Nguyễn Đình Chiểu quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế thành phố Hồ Chí Minh kinh doanh các ngành nghề sau - Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm dược liệu trang thiết bị vật tư y tế. - Được phép kinh doanh đa ngành nghề .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0