TAILIEUCHUNG - Quyết định số 4790/2003/QĐ-UB

Quyết định số 4790/2003/QĐ-UB về việc chuyển Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 của Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Quận 8 thành Công ty Cổ phần Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Sài Gòn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 4790 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH QUẬN 8 CỦA CÔNG TYSẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU QUẬN 8 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19 6 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 76 2002 TT-BTC ngày 09 9 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 79 2002 TT-BTC ngày 12 9 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 15 2002 TT-LĐTBXH ngày 23 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số QĐ-UB ngày tháng năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 Xét tờ trình số 369 ĐMDN ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 hạch toán phụ thuộc Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 như sau 1- Vốn điều lệ Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp 93 75 vốn điều lệ trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 79 17 vốn điều lệ . - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá 6 25 vốn điều lệ. 2- Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa 30 9 2002 - Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước đồng. - Giá trị thực tế

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0