TAILIEUCHUNG - Quyết định số 128/1999/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 128/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 4 thành Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn 4 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 128 1999 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 4 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 4 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 44 1999 NĐ ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 4 QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 4 doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các nội dung chủ yếu sau đây . Giá trị thực tế của Doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 01 01 1999 là đồng hai tỷ bảy trăm mười bốn triệu tám trăm hai bảy nghìn bảy trăm năm mươi đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là đồng hai trăm chín hai triệu sáu trăm bốn chín nghìn sáu trăm sáu mươi đồng . . Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng tám trăm triệu đồng . Tổng số vốn này chia thành cổ phần tám nghìn cổ phần cơ cấu như sau - Tỷ lệ cổ phần nhà nước cổ phần bằng 19 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp cổ phần bằng 76 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Doanh nghiệp 400 cổ phần bằng 5 vốn Điều lệ. . Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp - Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT