TAILIEUCHUNG - Quyết định số 56/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 56/2001/QĐ-TTg về việc chuyển công ty hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 49/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành Công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX. | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 56 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 04 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 49 2001 QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2001 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP HẨU SAVIMEX THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1178 UB-CNN ngày 09 tháng 4 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 49 2001 QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX như sau 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 20 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 55 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các cổ đông ngoài Công ty 25 vốn điều lệ . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Giám đốc Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . . KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận - Như Điều 2 - Thủ tướng các PTT Chính phủ - Ban Tổ chức Trung ương - Ban Kinh tế Trung ương - Cac Bộ Tài chính Kế hoạch và Đầu tư Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Công báo - VPCP BTCN các PCN Văn Trọng Lý các Vụ TH KTTH - Lưu ĐMDN 5 VT. PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    0    13-08-2020
6    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0