TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN

Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá trị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1452 2003 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 11 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGẦN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1452 2003 QĐ-NHNN NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHO VAY CÓ BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA NGẦN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGẦN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 và Luật Tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10 2003 QH11 ngày 17 6 2003 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 11 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và cơ quan ngang Bộ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quy chế tái cấp vốn theo hình thức cầm cố giấy tờ có giá ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng ban hành theo Quyết định số 251 2001 QĐ-NHNN ngày 30 3 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 3. Dư nợ tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng đến ngày Quyết định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo các điều khoản đã ký kết trên khế ước nhận nợ cho tới khi Ngân hàng Nhà nước thu hết nợ. Điều 4. Chánh văn phòng Vụ trưởng Vụ Tín dụng Vụ trưởng Vụ kế toán - Tài chính Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Chánh Thanh tra Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Giám đốc các ngân hàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Thị Kim Phụng Đã ký QUY CHẾ CHO VAY CÓ BẢO ĐẢM BẰNG CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG Ban .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0