TAILIEUCHUNG - Quyết định số 127/1999/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 127/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thành Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Pháp Việt do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ Phát triển nông THÔN Số 127 1999 QĐ-BNN-TCCĨB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 09 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN CÔNG TY NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÀNHCÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP VIỆT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÉN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01 - 11 - 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 44 1999 NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Công ty Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các nội dung chủ yếu sau đây . Giá trị thực tế của Doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 01-01-1998 là đồng ba tỷ một trăm ba mươi ba triệu bảy trăm tám năm nghìn hai trăm ba hai đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là đồng hai tỷ một trăm mười bốn triệu một trăm hai mốt nghìn năm trăm năm mươi năm đồng . . Vốn Điều lệ của công ty cổ phần là đồng hai tỷ tám trăm hai mươi triệu đồng . Tổng số vốn này được chia thành cổ phần cơ cấu như sau - Tỷ lệ cổ phần nhà nước cổ phần bằng 45 52 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp cổ phần bằng 43 84 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Doanh nghiệp cổ phần bằng 10 64 vốn Điều lệ. . Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp - Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là đồng ba .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0