TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1366/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 1366/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Muối Khánh Hoà thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 1366 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MUỐI KHÁNH HOÀ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà tại công văn số 1730 UB ngày 07 tháng 8 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Muối Khánh Hoà thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà như sau 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 30 vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 60 vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 10 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Muối Khánh Hoà đến ngày 01 tháng 7 năm 2000 là đồng trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi đồng. Cổ phần bán cho người lao động nghèo là cổ phần trị giá trả dần là đồng. Điều 2. Chuyển Công ty Muối Khánh Hoà thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HOÀ - Tên giao dịch quốc tế KHANH HOA SALT JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt KHASASCO - Trụ sở chính số 108 đường 2 tháng 4 Vĩnh Phước Nha Trang tỉnh Khánh Hoà. Điều 3. Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà kinh doanh các ngành nghề sau Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu các loại muối hạt muối chế biến muối i-ốt và các sản phẩm sau muối Nhập khẩu vật tư thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ ngành muối Khảo sát thiết kế lập dự án xây dựng đồng muối Công nghiệp hóa chất Kinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    3    0    11-08-2020
6    3    0    11-08-2020
8    6    0    11-08-2020
10    4    0    11-08-2020
125    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0