TAILIEUCHUNG - Quyết định số 105/1999/QĐ-BTC

Quyết định số 105/1999/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 105 1999 QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 8 năm 1999 QUYẾT ĐỊ NH C Ủ A B Ộ TRƯỞNG B Ộ TÀI CHÍNH S Ố 105 1999 Q Đ-BTC NGÀY 30 THÁNG 8 N Ă M 1999 V Ề VIỆ C BAN HÀNH CH Ế ĐỘ K Ế TOÁN TRUNG TÂM GIAO D Ị CH CH ỨNG KHOÁN B Ộ TR ƯỞ NG B Ộ TÀI CHÍNH Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê được công bố theo Lệnh số 06 LCT HĐNN ngày 20 5 1988 của Hội đồng Nhà nước nay là Chủ tịch nước và Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước Điều lệ kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh ban hành theo Nghị định số 25-HĐBT và Nghị định số 26-HĐBT ngày 18 3 1989 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 3 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính Căn cứ Quyết định số 127 1998 QĐ-TTg ngày 11 7 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán Sau khi thoả thuận với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán. QUYẾT ĐỊNH Đ i ề u 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán gồm - Những quy định chung - Hệ thống chứng từ kế toán và giải thích các mẫu chứng từ kế toán - Hệ thống tài khoản kế toán giải thích nội dung kết cấu và phương pháp ghi chép các tài khoản kế toán - Hệ thống sổ kế toán và giải thích các mẫu sổ kế toán - Hệ thống báo cáo tài chính và hướng dẫn cách lập báo cáo. Đ i ề u 2 Chế độ kế toán Trung tâm giao dịch chứng khoán áp dụng cho tất cả các Trung tâm giao dịch chứng khoán. Đ i ề u 3 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Đ i ề u 4 Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo các Trung tâm giao dịch chứng khoán thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong chế độ kế toán này. Đ i ề u 5 Vụ trưởng vụ Chế độ kế toán Chánh văn phòng Bộ Tài chính Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0