TAILIEUCHUNG - Quyết định số 54/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 54/2001/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 54 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 04 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT THĂNG LONG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 17 TT-UB ngày 15 tháng 3 năm 2001 và công văn số 21 CV-UB ngày 04 tháng 4 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như sau 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 40 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong và các đối tượng ngoài doanh nghiệp 60 vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2000 để cổ phần hóa là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi đồng. Trong đó cổ phần bán cho người lao động nghèo là cổ phần trị giá trả dần là đồng. 4. Chi phí trợ câp cho người lao động dôi dư đào tạo và đào tạo lại người lao động trong doanh nghiệp thực hiện theo chế độ hiện hành. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Rượu - nước giải khát Thăng Long thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thành Công ty cổ phần. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Thăng Long. - Tên giao dịch quốc tế ThangLong Joint - Stock Company. - Tên viết tắt Thang Long JSC. - Trụ sở chính 181 Lạc Long Quân Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội. Điều 3. Công ty cổ phần Thăng Long .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    6    0    06-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0