TAILIEUCHUNG - Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 136 2001 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 9 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 136 2001 QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2001 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 06 2001 NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2001 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2001 Theo đề nghị của Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 -2010. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải Đã ký CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 Ban hành kèm theo Quyết định số 136 2001 QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ I. THỰC TRẠNG NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001 - 2010 1. Thực trạng nền hành chính nhà nước Thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Nghị quyết Trung ương 8 khóa VII Nghị quyết Đại hội VIII các Nghị quyết Trung ương 3 Trung ương 6 lần 2 và Trung ương 7 khóa VIII công cuộc cải cách hành chính trong 10 năm qua 1991 - 2000 đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những kết quả rõ nét có ý nghĩa của cải cách hành chính thời gian qua là - Chức năng và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính từ Chính phủ các Bộ ngành trung ương đến ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều thay đổi tiến bộ tập trung nhiều hơn vào quản lý nhà nước - Từng bước đổi mới thể chế hành chính trên các lĩnh vực trước hết là hình thành thể chế kinh tế phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0