TAILIEUCHUNG - Nghị định số 86/1999/NĐ-CP

Nghị định số 86/1999/NĐ-CP về việc quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 86 1999 NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 8 năm 1999 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 86 1999 NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ QUẢN LÝ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NGHỊ ĐỊNH Chương 1 QUI ĐỊNH CHUNG Điều 1. Dự trữ ngoại hối nhà nước là tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước được thể hiện trong bảng cân đối tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia bảo đảm khả năng thanh toán quốc tế bảo toàn dự trữ ngoại hối Nhà nước. Điều 2. Dự trữ ngoại hối nhà nước bao gồm 1. Ngoại tệ tiền mặt số dư ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ở nước ngoài 2. Hối phiếu và các giấy nhận nợ của nước ngoài bằng ngoại tệ 3. Các chứng khoán nợ do Chính phủ ngân hàng nước ngoài tổ chức tiền tệ hoặc ngân hàng quốc tế phát hành bảo lãnh 4. Vàng tiêu chuẩn quốc tế 5. Các loại ngoại hối khác. Điều 3. Dự trữ ngoại hối nhà nước được hình thành từ các nguồn 1. Ngoại hối hiện có thuộc sở hữu của Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước quản lý 2. Ngoại hối mua từ ngân sách nhà nước và mua từ thị trường ngoại tệ và thị trường vàng trong nước 3. Ngoại hối từ các khoản vay ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế 4. Ngoại hối từ các nguồn khác. Điều 4. Dự trữ ngoại hối nhà nước được quản lý theo nguyên tắc 1. Bảo toàn dự trữ 2. Bảo đảm khả năng sẵn sàng thanh toán đáp ứng các nhu cầu ngoại hối khi cần thiết 3. Sinh lời thông qua các nghiệp vụ đầu tư quy định tại Điều 7 Điều 16 của Nghị định này. Điều 5. Dự trữ ngoại hối nhà nước được lập thành hai quỹ 1. Quỹ dự trữ ngoại hối 2. Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng. Chương 2 QUẢN LÝ QUỸ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI Điều 6. Quỹ dự trữ ngoại hối được sử dụng trong các trường hợp sau 1. Điều hoà nguồn ngoại hối với Quỹ bình ổn tỷ giá và giá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0