TAILIEUCHUNG - Quyết định số 49/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 49/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX thành Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 49 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 04 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX THÀNH CÔNG TY CCI PHẦN HỢP TÁC KINH TẾ XUẤT NHẬP KHẨU SAVIMEX THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Hợp tác kinh tế xuất nhập khẩu SAVIMEX Tổng công ty Thương mại Sài Gòn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo đề nghị tại công văn số 738 UB-CNN ngày 06 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 25 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 50 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các cổ đông ngoài Công ty 25 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty đến ngày 31 tháng 12 năm 1999 là đồng trong đó giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là đồng. 3. Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Công ty là cổ phần trị giá đồng. Trong đó cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong Công ty là cổ phần trị giá đồng. Điều 2. Chuyển Công ty Hợp tác kinh tế xuất nhập khẩu SAVIMEX Tổng công ty Thương mại Sài Gòn thuộc ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành Công ty cổ phần - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế xuất nhập khẩu SAViMeX. - Tên giao dịch quốc tế Savimex Corporation. - Tên viết tắt savimex. - Trụ sở chính 194 Nguyễn Công Trứ quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Hợp tác kinh tế xuất nhập khẩu SAVIMEX kinh doanh các ngành nghề sau - Sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu gỗ chế biến sản phẩm gỗ. - Xuất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0