TAILIEUCHUNG - Quyết định số 4554/2003/QĐ-UB

Quyết định số 4554/2003/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cây trồng Bình Chánh thành Công ty Cổ phần Bình Chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 4554 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 10 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY CÂY TRỒNG BÌNH CHÁNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH CHÁNH. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 64 2002 NĐ-CP ngày 19-6-2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 76 2002 TT-BTC ngày 09-9-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 79 2002 TT-BTC ngày 12-9-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Thông tư số 15 2002 TT-LĐTBXH ngày 23-10-2002 của Bộ Lao động-Thưong binh và xã hội hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Quyết định số 4551 QĐ-UB ngày 23 tháng 10 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Cây trồng Bình Chánh Xét tờ trình số 332 ĐMDN ngày 30-9-2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố. QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cây trồng Bình Chánh như sau 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 20 00 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho CB-CNV trong doanh nghiệp 63 21 vốn điều lệ trong đó quyền được mua cổ phần theo giá ưu đãi chiếm 24 05 vốn điều lệ . - Tỷ lệ cổ phần bán cho cổ đông ngoài doanh nghiệp theo hình thức đấu giá 16 79 vốn điều lệ. 2. Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 tháng 12 năm 2001 - Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước đồng. - Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại DN đồng. 3. Ưu đãi cho người lao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    11-08-2020
13    4    0    11-08-2020
34    4    0    11-08-2020
7    5    0    11-08-2020
29    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0