TAILIEUCHUNG - Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg

Quyết định số 177/1999/QĐ-TTg về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 177 1999 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 8 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 177 1999 QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP VÀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Nhằm thúc đẩy triển khai tích cực và vững chắc việc sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương địa phương và các Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Tổng công ty 91 để giải quyết chế độ cho người lao động hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước trong quá trình sắp xếp lại và thực hiện cổ phần hóa sau đây gọi tắt là Quỹ sắp xếp doanh nghiệp . Điều 2. Quỹ sắp xếp doanh nghiệp sử dụng 1. Chi cho việc đào tạo đào tạo lại để giải quyết việc làm mới cho số lao động dôi dư trong quá trình chuyển đổi sở hữu và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. 2. Trợ cấp cho số lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động bị mất việc khi sắp xếp lại doanh nghiệp và khi doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sở hữu theo chế độ hiện hành sau khi đã sử dụng hết Quỹ dự phòng mất việc làm . 3. Hỗ trợ cho người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa có vốn nhà nước không đủ bán cho số cổ phần theo giá ưu đãi đối với người lao động trong doanh nghiệp. 4. Bổ sung vốn cho các doanh nghiệp nhà nước cần ưu tiên củng cố và đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Điều 3. Nguồn vốn hình thành của Quỹ Về nguyên tắc Nguồn vốn hình thành do quá trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa bán khoán kinh doanh cho thuê doanh nghiệp sau đây gọi tắt là chuyển đổi sở hữu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    6    2    13-08-2020
4    8    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
58    9    1    13-08-2020
15    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0