TAILIEUCHUNG - Thông tư số 08/2001/TT-NHNN

Thông tư số 08/2001/TT-NHNN về việc tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính" | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 08 2001 TT-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 9 năm 2001 THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 08 2001 TT-NHNN NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 16 2001 NĐ-CP NGÀY 2 5 2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Căn cứ Điều 42 Nghị định số 16 2001 NĐ-CP ngày 02 5 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định thuộc phạm vi thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước như sau Mục1 CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 1. Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Bên thuê là các tổ chức cá nhân hoạt động tại Việt Nam trực tiếp sử dụng tài sản thuê cho mục đích sản xuất kinh doanh của mình bao gồm a Cá nhân có đăng ký kinh doanh b Hộ gia đình c Doanh nghiệp d Tổ chức khác thuộc đối tượng được vay vốn của các tổ chức tín dụng. . Tổ chức tín dụng nước ngoài là ngân hàng công ty tài chính công ty cho thuê tài chính nước ngoài hoặc tổ chức tài chính quốc tế được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc quốc tế tham gia góp vốn vào công ty cho thuê tài chính liên doanh công ty cho thuê tài chính 100 vốn nước ngoài. . Vốn pháp định là mức vốn điều lệ tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập công ty cho thuê tài chính. . Vốn điều lệ là mức vốn do các tổ chức cá nhân góp và được ghi vào vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính. . Thành viên sáng lập là các tổ chức cá nhân thông qua điều lệ đầu tiên của công ty cho thuê tài chính. 2. Các loại hình công ty cho thuê tài chính Công ty cho thuê tài chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng là pháp nhân Việt Nam hoạt động chủ yếu là cho thuê tài chính. Công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau . Công ty cho thuê tài chính Nhà nước là công ty cho thuê tài chính do Nhà nước đầu tư vốn thành lập và tổ chức quản lý hoạt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    5    0    07-08-2020
3    10    0    07-08-2020
98    4    0    07-08-2020
71    5    0    07-08-2020
11    4    0    07-08-2020
5    1    0    07-08-2020
6    5    0    07-08-2020
66    4    0    07-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0