TAILIEUCHUNG - Quyết định số 120/1999/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 120/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Thi công cơ giới và xây dựng thành Công ty cổ phần Thi công cơ giới Đồng Tâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 120 1999 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 08 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN CÔNG TY THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI ĐỒNG TÂM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 44 1999 NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Thi công cơ giới và xây dựng doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam gồm các nội dung chủ yếu sau đây . Giá trị thực tế của Công ty tại thời điểm 0 giờ ngày 01-01-1999 là đồng mười hai tỷ năm trăm bốn mươi triệu chín trăm bảy tám nghìn bốn trăm bốn mươi năm đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty là đồng bốn tỷ bảy trăm ba mươi triệu bảy trăm bốn bảy nghìn chín trăm sáu bảy đồng . . Vốn Điều lệ của công ty cổ phần là đồng bốn tỷ bảy trăm ba mươi triệu bảy trăm nghìn đồng . Tổng số vốn này được chia thành cổ phần cơ cấu như sau - Tỷ lệ cổ phần nhà nước cổ phần bằng 33 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty cổ phần bằng 57 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty cổ phần bằng 10 vốn Điều lệ. . Ưu đãi cho người lao động trong Công ty Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Công ty cổ phần hai bảy nghìn chín trăm mười cổ phần . Phần giá trị được ưu đãi là đồng tám trăm ba bảy triệu ba trăm nghìn đồng . . Doanh nghiệp sau khi cổ phần hoá được sử dụng số tiền bán cổ phần như sau - Trợ cấp cho người lao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT