TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN

Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 1122 2001 QĐ-NHNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 09 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CỔ ĐÔNG CỔ PHẦN CỔ PHIẾU VÀ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01 1997 QH10 và Luật các tổ chức tín dụng số 02 1997 QH10 ngày 12 12 1997 Căn cứ Luật doanh nghiệp số 13 1999 QH10 ngày 12 6 1999 Căn cứ Nghị định số 15 CP ngày 02 03 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 49 2000 NĐ-CP ngày 12 9 2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi Ngân hàng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cổ đông cổ phần cổ phiếu và vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế những quy định đối với Ngân hàng thương mại cổ phần trong Quy chế cổ đông cổ phần cổ phiếu và vốn điều lệ của tổ chức tín dụng cổ phần ban hành theo Quyết định số 275 QĐ-NH5 ngày 7 11 1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi Ngân hàng Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước các Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Chủ tịch các thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Giám đốc các Ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân có trách nhiệm thi hành Quyết định này. . NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC PHÓ THỐNG ĐỐC Trần Minh Tuấn QUY ĐỊNH VỀ CỔ ĐÔNG CỔ PHẦN CỔ PHIẾU VÀ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN Ban hành theo Quyết định số 1122 2001 QĐ-NHNN ngày 04 09 2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy định này áp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
9    4    0
3    11    1
616    6    0
TÀI LIỆU HOT
6    4    0