TAILIEUCHUNG - Quyết định số 20/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 20/2001/QĐ-BCN về việc chuyển công ty dầu thực vật Bình định thành công ty cổ phần dầu thực vật Bình định do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 73/2000/QĐ-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Công ty Dầu thực vật Bình Định thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành. | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 20 2001 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 04 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI K KHOẢN 1 ĐIỀU 1 VÀ ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 73 2000 QĐ-BCN NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2000 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN CÔNG TY DẦU THỰC vật bình định thành công ty cổ phần DẦU THỰC VẬT BÌNH ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Công ty Dầu thực vật Bình Định tờ trình số 28 DTV ngày 16 tháng 3 năm 2001 về việc xin điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và thời điểm chuyển đổi của Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 73 2000 QĐ-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Công ty Dầu thực vật Bình Định thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định như sau. 1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng Bốn tỷ đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty 68 6 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài Công ty 31 4 . Giá trị một cổ phần đồng. 2. Điều 2 được sửa đổi như sau Chuyển Công ty Dầu thực vật Bình Định thành Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001 - Tên gọi bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Dầu thực vật Bình Định - Tên tiếng Anh BINHDINH VEGETABLE OIL STOCK COMPANY viết tắt là BIVOCO - Trụ sở chính đặt tại Khu vực 4 phường Quang Trung thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng Cục trưởng thuộc Bộ Giám đốc Công ty .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    9    2    15-08-2020
11    3    0    15-08-2020
14    5    1    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
364    6    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    6    2
26    3    0