TAILIEUCHUNG - Kính lúp

Để quan sát các vật thể, chi tiết nhỏ hơn giới hạn mà năng suất phân li của mắt cho phép con người đã chế tạo tác dụng cụ quang bọc, một trong số đó là kính lúp | SỞ GIAO DỤC - ĐÀO TAO ĐĂKLĂK TRƯỞNG THPT NGUYÊN TĂT THÀNH GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Ba0i giaũng GIĂO VIÊN THựC HIỆN LÊ THỊ PHƯƠNG KIEM TRA BAI CU Câu 1 Goc trong một vật la gì va phu thuộc vao cac yếu tố nao Goc trong vạt AB la goc a tao bởi hai tia sang xuất phát từ hai điếm A va B tởi thuôc vao kích thưởc cua vât khoang cach từ vat đến mat. B a A 0 A B A a 0 A B KIỂM TRA BAI cũ Cau 2 Nang suất phan li của mat la gì TV J V 1 9 1 V 4- 1 1 IV Â A T A V . 1 A9 La goc trong nho nhat đê khi nhìn vật AB mat con co thê 1 K 1 A 4- 1 4- Ẩ A phan biêt được hai điêm A

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    0    13-08-2020
14    4    0    13-08-2020
29    5    0    13-08-2020
12    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN