TAILIEUCHUNG - Quyết định số 20/2001/QĐ-BTC

Quyết định số 20/2001/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu kho bạc theo hình thức chiết khấu do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 20 2001 QĐ-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 3 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 20 2001 QĐ-BTC NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU KHO BẠC THEO HÌNH THỨC CHIẾT KHẤU BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178 CP ngày 28 10 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 25 CP ngày 5 4 1995 của Chính phủ quy định nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 01 2000 NĐ-CP ngày 13 01 2000 của Chính phủ về việc ban hành quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phát hành trái phiếu kho bạc theo hình thức chiết khấu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau a. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm b. Lãi suất trái phiếu 7 2 năm c. Thời gian bán trái phiếu từ ngày 16 4 2001 đến 15 6 2001 d. Ngày phát hành trái phiếu 15 6 2001 đ. Ngày đến hạn thanh toán trái phiếu 16 6 2006 Điều 2. Đối tượng được mua trái phiếu kho bạc quy định tại Điều 1 nói trên bao gồm - Người Việt Nam ở trong và ngoài nước Người nước ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam. - Các tổ chức xã hội chính trị xã hội xã hội nghề nghiệp Quỹ xã hội quỹ từ thiện. Các tổ chức nói trên không được sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp để mua trái phiếu Kho bạc. Điều 3. Trái phiếu được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam hình thức chứng chỉ không ghi tên in sẵn các loại mệnh giá đồng đồng đồng đồng và đồng Trái phiếu phát hành đợt này được niêm yết giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán. Điều 4. Việc thanh toán gốc lãi trái phiếu được thực hiện như sau a. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán 1 lần khi đến hạn. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 1 năm lần. Trường hợp đến hạn trả gốc lãi nhưng người sở hữu trái phiếu chưa đến thanh toán thì .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    5    0    13-08-2020
14    7    0    13-08-2020
25    5    0    13-08-2020
56    4    0    13-08-2020
3    2    0    13-08-2020
5    3    0    13-08-2020
3    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0