TAILIEUCHUNG - Quyết định số 5431/2001/QĐ-UB

Quyết định số 5431/2001/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 thành Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 5431 2001 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 08 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP TỔNG HỢP QUẬN 8 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP TONG HỢP QUẬN 8 CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 6 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 104 1998 TT-BTC ngày 18 7 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ quyết định số QĐ-UB ngày 2001 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 Xét Tờ trình số 143 ĐMDN ngày 20 8 2001 của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 1- Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ Công ty đồng - Tỷ lệ cổ phần do Nhà nước giữ sở hữu chiếm 0 vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp và các đối tượng ngoài doanh nghiệp chiếm 100 vốn điều lệ. ưu tiên bán 100 cho cán bộ-công nhân viên trong doanh nghiệp . 2- Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31 12 2000 - Giá trị thực tế của doanh nghiệp nhà nước đồng - Giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng 3- Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo phương án được duyệt cổ phần. - Phần giá trị được ưu đãi đồng. Trong đó - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm cổ phần. - Phần giá trị được vay trả dần đồng. Điều Chuyển doanh nghiệp Nhà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT