TAILIEUCHUNG - Quyết định số 44/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 44/2001/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Đường Biên Hoà thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 44 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 03 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY ĐƯỜNG BIÊN HOÀ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 461 BNN-TCCB ngày 21 tháng 02 năm 2001 số 711 BNN-TCCB ngày 19 tháng 3 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Đường Biên Hoà thuộc Tổng công ty Mía - Đường II Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 15 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 60 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động ngoài doanh nghiệp trồng và bán mía cho doanh nghiệp 15 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp 10 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Đường Biên Hoà tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 1999 để cổ phần hóa là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó cổ phần bán cho người lao động nghèo trả dần là cổ phần trị giá trả dần đồng. - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trồng và bán mía cho doanh nghiệp cổ phần phần giá trị được ưu đãi đồng. 4. Sử dụng tiền bán cổ phần để đào tạo - đào tạo lại người lao động trong doanh nghiệp và ưu đãi đối với doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa thực hiện theo chế độ hiện hành. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0