TAILIEUCHUNG - Quyết định số 40/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 40/2001/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến thành Công ty cổ phần Việt Hưng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 40 2001 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 08 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP MAY VIỆT HƯNG THUỘC CÔNG TY MAY VIỆT TIẾN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HƯNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam Tờ trình số 972 TTr-HĐQTngày 10 tháng 8 năm 2001 Phương án chuyển Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến thành Công ty cổ phần Việt Hưng và Biên bản thẩm định Phương án ngày 21 tháng 8 năm 2001 của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty cổ phần Việt Hưng gồm những điểm chính như sau 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là đồng mười ba tỷ đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần của nhà nước 26 00 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 33 92 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp 40 08 . Giá trị một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến Quyết định số 508 QĐ-HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2001 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 31 tháng 03 năm 2001 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Xí nghiệp là đồng. 3. Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 490 lao động trong Xí nghiệp May Việt Hưng thuộc Công ty May Việt Tiến là với giá trị được ưu đãi là đồng. 4. Chấp thuận đề

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    4    0    12-08-2020
2    5    0    12-08-2020
24    76    0    12-08-2020
20    5    0    12-08-2020
15    6    0    12-08-2020
4    5    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0