TAILIEUCHUNG - Quyết định số 119/1999/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định số 119/1999/QĐ-BNN-TCCB về việc chuyển Công ty Xây dựng giao thông thuỷ lợi 333 thành Công ty cổ phần Xây dựng Quyết Thắng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Số 119 1999 QĐ-BNN-TCCB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 08 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH V V CHUYỂN CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG THUỶ LỢI 333 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUYẾT THẮNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73 CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Nghị định số 44 1999 NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hội đồng quản trị Tổng công ty Cà phê Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Xây dựng giao thông thuỷ lợi 333 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam gồm các nội dung chủ yếu sau đây . Giá trị thực tế của Công ty tại thời điểm 0 giờ ngày 01-01-1999 là đồng một tỷ sáu trăm tám bảy triệu bảy trăm bốn ba nghìn một trăm bảy mốt đồng . Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty là đồng năm trăm sáu tám triệu tám trăm hai năm nghìn hai trăm tám hai đồng . . Vốn Điều lệ của công ty cổ phần là đồng một tỷ đồng . Tổng số vốn này được chia thành cổ phần cơ cấu như sau - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty cổ phần bằng 70 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty cổ phần bằng 30 vốn Điều lệ. . Ưu đãi cho người lao động trong Công ty - Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Công ty cổ phần ba nghìn bảy trăm chín hai cổ phần . Phần giá trị được ưu đãi là đồng một trăm mười ba triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng . - Tổng số cổ phần theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong Công ty trả dần 758 cổ phần bảy trăm năm tám cổ phần . Giá trị trả dần là đồng năm ba triệu sáu mươi ngàn đồng . . Doanh nghiệp sau .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT