TAILIEUCHUNG - Quyết định số 09/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 09/2001/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp May 5 và Xí nghiệp May 6 thuộc Công ty May Phương Đông thành Công ty cổ phần May Phương Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 09 2001 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 02 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ NGHIỆP MAY 5 VÀ XÍ NGHIỆP MAY 6 THUỘC CÔNG TY MAY PHƯƠNG ĐÔNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG NAM BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam tờ trình số 115 TTr-HĐQT ngày 09 tháng 02 năm 2001 Phương án chuyển Xí nghiệp May 5 và Xí nghiệp May 6 thuộc Công ty May Phương Đông thành Công ty cổ phần May Phương Nam và Biên bản thẩm định ngày 20 tháng 02 năm 2001 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp May 5 và Xí nghiệp May 6 thuộc Công ty May Phương Đông doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Dệt - May Việt Nam thành Công ty cổ phần May Phương Nam gồm những điểm chính như sau. 1. Cơ cấu vốn điều lệ. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là đồng năm tỷ hai trăm triệu đồng . Trong đó - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước 30 - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 60 - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp 10 . Giá trị một cổ phần đồng. 2. Giá trị thực tế của Xí nghiệp May 5 và Xí nghiệp May 6 thuộc Công ty May Phương Đông Quyết định số 60 QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam về xác định giá trị Xí nghiệp May 5 và Xí nghiệp May 6 thuộc Công ty May Phương Đông tại thời điểm 0 giờ ngày 30 tháng 06 năm 2000 để cổ phần hoá là đồng. Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Xí nghiệp là đồng. 3. Ưu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    30    0
82    25    0