TAILIEUCHUNG - Chương 17 - KIỂM ĐỊNH GiẢ THUYẾT

Classical Statistics (Thống kê cổ điển) – sampling-theory approach (lý thuyết mẫu) – objective view of probability (xác suất khách quan) – decision making rests on analysis of available sampling data (ra quyết định dựa vào thông tin từ mẫu quan sát) | Chương 17 KiỂM ĐỊNH GiẢ THUYẾT Cách tiếp cận khi kiểm định giả thuyết Classical Statistics (Thống kê cổ điển) sampling-theory approach (lý thuyết mẫu) objective view of probability (xác suất khách quan) decision making rests on analysis of available sampling data (ra quyết định dựa vào thông tin từ mẫu quan sát) Bayesian Statistics (Thống kê Bayes) extension of classical statistics (mở rộng thống kê cổ điển) consider all other available information (xem xét tất cả các thông tin có sẵn) Các loại giả thuyết Null (giả thuyết không) that no statistically significant difference exists between the parameter and the statistic being compared (không có khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các tham số đang so sánh) Alternative (Giả thuyết đối) logical opposite of the null hypothesis (ngược lại với giả thuyết không) that a statistically significant difference does exist between the parameter and the statistic being compared (có khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các tham số đang so sánh) Lý lẽ của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN