TAILIEUCHUNG - Quyết định số 20/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 20/2001/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giao nhận kho vận rau quả thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 20 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 20 tháng 02 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN RAU QUẢ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Giao nhận kho vận rau quả thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đề nghị tại công văn số 4255 BNN-TCCB ngày 07 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 51 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 31 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người ngoài doanh nghiệp 18 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Giao nhận kho vận rau quả tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hóa là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó cổ phần bán cho người lao động nghèo trả dần là cổ phần trị giá đồng. 4. Việc sử dụng tiền bán cổ phần theo đề nghị của Tổng công ty Rau quả Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành do Bộ Tài chính quyết định. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Giao nhận kho vận rau quả thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Cảng rau quả - Tên giao dịch quốc tế The Vegetexco Port Joint Stock Company - Tên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT