TAILIEUCHUNG - Quyết định số 47/1999/QĐ-BCN

Quyết định số 47/1999/QĐ-BCN về việc sửa đổi một số khoản các Điều 1,2 quyết định số 15/1999/QĐ-BCN ngày 16 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 47 1999 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 30 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN CÁC ĐIỀU 1 2 _QUYẾT ĐỊNH SỐ 15 1999 QĐ-BCN NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 1999 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN KHÁCH SẠN KỲ ĐỒNG THUỘC CÔNG TY KIM KHÍ HẢI PHÒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẢI PHÒNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Sau khi xem xét Quyết định số 1066 1999 QĐ HĐQTngày 10 tháng 07 năm 1999 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam về việc xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần của Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng và đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam công văn số 1067 T-TC ngày 10 tháng 07 năm 1999 Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi các khoản 1 2 Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 15 1998 QĐ-BCN ngày 16 tháng 4 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về phê duyệt Phương án và chuyển Khách sạn Kỳ Đồng thuộc Công ty Kim khí Hải Phòng thành Công ty cổ phần Thương mại Hải Phòng như sau a Sửa đổi các khoản 1 2 Điều 1 1 Cơ cấu vốn Điều lệ Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần là đồng một tỉ năm trăm triệu đồng trong đó - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty Kim khí Hải Phòng 65 7 vốn Điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp là 34 3 vốn Điều lệ. Giá trị một cổ phần là đồng Việt Nam. 2 Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần vào 0h ngày 01 tháng 7 năm 1999 Giá trị thực tế của doanh nghiệp đồng trong đó Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. b

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1453    8    0    10-08-2020
10    5    0    10-08-2020
60    4    0    10-08-2020
176    3    0    10-08-2020
109    6    0    10-08-2020
10    6    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0