TAILIEUCHUNG - Quyết định số 162/QĐ-TTg

Quyết định số 162/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng 40 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 162 QĐ-TTg Hà Nội ngày 19 tháng 02 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY XÂY DỰNG 40 THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 4596 BNN-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng 40 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần nhà nước 30 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 60 vốn Điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người ngoài doanh nghiệp 10 vốn Điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Xây dựng 40 tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2000 để cổ phần hóa là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. Trong đó cổ phần bán cho người lao động nghèo trả dần là cổ phần trị giá đồng. 4. Sử dụng tiền bán cổ phần Số tiền bán cổ phần phục vụ cho công tác đào tạo đào tạo lại trợ cấp lao động dôi dư thực hiện theo chế độ quy định hiện hành. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Xây dựng 40 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Công ty cổ phần. - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam Công ty cổ phần Xây dựng 40. - Tên giao dịch quốc tế Construction Joint Stock Company No40. - Tên viết tắt CTXD 40. - Trụ sở chính số nhà 292 đường Cách mạng Tháng 8 thành phố Cần Thơ tỉnh Cần Thơ. Điều 3. Công ty cổ phần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT