TAILIEUCHUNG - Chương 15 - CHUẨN BỊ VÀ MÔ TẢ DỮ LiỆU

Detects errors and omissions, Phát hiện ra lỗi sai và bỏ sót. Corrects them when possible, chỉnh sửa nếu có thể. Certifies that minimum data quality standards are achieved, bảo đảm đạt được tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng dữ liệu | Chương 15 CHUẨN BỊ VÀ MÔ TẢ DỮ LiỆU Editing Biên tập dữ liệu Detects errors and omissions, Phát hiện ra lỗi sai và bỏ sót Corrects them when possible, chỉnh sửa nếu có thể Certifies that minimum data quality standards are achieved, bảo đảm đạt được tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng dữ liệu Editing Biên tập dữ liệu Guarantees that data are (bảo đảm dữ liệu) Accurate, chính xác consistent with other information, nhất quán uniformly entered, đồng nhất Complete, hoàn chỉnh arranged to simplify coding and tabulation, đơn giản hóa việc mã hóa và tạo bảng tổng hợp Editing Field Editing, biên tập tại chỗ translation of ad hoc abbreviations and symbols used during data collection, chuyển những từ viết tắt và ký hiệu thành dữ liệu validation of the field results, kiểm tra và duyệt ngay tại chỗ Central Editing, biên tập tập trung Coding Mã hóa Rules that guide the establishment of category sets (Các quy tắc hướng dẫn phân loại) Appropriate to the research problem and purpose (phù hợp với vấn đề

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN