TAILIEUCHUNG - Quyết định số 907/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 907/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Dược phẩm Trung ương 7 thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 907 2001 QĐ-TTG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 25 tháng 07 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 7 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế công văn số 5713 TTr-BYTngày 20 tháng 7 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Dược phẩm Trung ương 7 trực thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam - Bộ Y tế như sau 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần đồng. Trong đó - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước 51 vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 33 vốn điều lệ - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng khác ngoài doanh nghiệp 16 vốn điều lệ 2. Giá trị thực tế của Công ty Dược phẩm Trung ương 7 tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2001 để cổ phần hoá là đồng trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần phần giá trị được ưu đãi đồng. 4. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính có phương án xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành. 5. Chi phí đào tạo và đào tạo lại cho người lao động thực hiện theo các quy định hiện hành. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Dược phẩm Trung ương 7 thuộc Tổng công ty Dược Việt Nam - Bộ Y tế thành Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM - Tên giao dịch quốc tế IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY. - Tên viết tắt IMEXPHARM - Trụ sở chính Số 04 đường 30 tháng 4 thị xã Cao Lãnh tỉnh Đồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    35    0
82    29    0