TAILIEUCHUNG - Chương 12 - CÔNG CỤ GIAO TIẾP VỚI ĐỐI TƯỢNG

Phase 1: Developing the instrument design strategy (xây dựng kế hoạch thiết kế) Phase 2: Constructing and refining the measurement questions (xây dựng và tinh chỉnh các câu hỏi đo lường) Phase 3: Drafting and refining the instrument (soạn thảo và điều chỉnh công cụ) | Chương 12 INSTRUMENTS OF PARTICIPANT COMMUNICATION CÔNG CỤ GIAO TiẾP VỚI ĐỐI TƯỢNG Instrument Design Process Quy trình thiết kế các công cụ Phase 1: Developing the instrument design strategy (xây dựng kế hoạch thiết kế) Phase 2: Constructing and refining the measurement questions (xây dựng và tinh chỉnh các câu hỏi đo lường) Phase 3: Drafting and refining the instrument (soạn thảo và điều chỉnh công cụ) Developing the Instrument Design Strategy Chiến lược thiết kế các công cụ Management-Research Question Hierarchy (thứ tự câu hỏi quản lý- nghiên cứu): The management problem/question – câu hỏi/vấn đề quản lý Research question(s) – Câu hỏi nghiên cứu Investigative questions – câu hỏi khảo sát Measurement questions – câu hỏi đo lường Strategic Concerns of Instrument Design Những vấn đề chính của thiết kế công cụ What type of data is needed to answer the management question? (Dữ liệu nào cần có để trả lời câu hỏi quản lý) What communication approach will be used? (cách tiếp cận giao tiếp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
25    4    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3    3    0
336    5    0