TAILIEUCHUNG - Quyết định số 45/1999/QĐ-BCN

Quyết định số 45/1999/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp May thuộc Công ty Dệt Vĩnh Phú thành Công ty cổ phần May Vĩnh Phú do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành | BỘ CÔNG NGHIỆP Số 45 1999 QĐ-BCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 07 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN XÍ nghiệp may thuộc công ty dệt Vĩnh phú thành CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VĨNH PHÚ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74 CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 09 tháng 07 năm 1999 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Phương án chuyển Xí nghiệp May thuộc Công ty Dệt Vĩnh Phú thành Công ty cổ phần May Vĩnh Phú Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam Công văn số 754 TTr-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 1999 Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Xí nghiệp May đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Dệt Vĩnh Phú - Doanh nghiệp thành viên độc lập thuộc Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam gồm có 1 Cơ cấu vốn Điều lệ Vốn Điều lệ Công ty cổ phần là đồng hai tỷ ba trăm triệu đồng Việt Nam trong đó Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp 70 vốn điều lệ Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp 30 vốn điều lệ. Giá trị một cổ phần đồng Việt Nam. 2 Giá trị của Xí nghiệp May Quyết định số 313 QĐ HĐQT ngày 22 tháng 7 năm1999 của Tổng Công ty Dệt-May Việt Nam về xác định giá trị Xí nghiệp May tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1999 để cổ phần hoá Giá trị thực tế doanh nghiệp đồng trong đó Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đồng. 3 Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp - Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là cổ phần phần giá trị được ưu đãi là đồng. -Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT