TAILIEUCHUNG - Quyết định số 4162/2001/QĐ-UB

Quyết định số 4162/2001/QĐ-UB về việc chọn Doanh nghiệp Nhà nước để xây dựng đề án cổ phần hóa trong năm 2001 và thành lập Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư (IMEXCO) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 4162 2001 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 07 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH V V CHỌN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CỔ PHẦN HÓA TRONG NĂM 2001 VÀ THÀNH LẬP BAN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TẠI DOANH NGHIỆP CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU tổng hợp và đầu tư IMEXCO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 Căn cứ Nghị định số 44 1998 NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Căn cứ công văn số 3395 VPCP-ĐMDN ngày 29 tháng 8 năm 1998 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn quy trình và phương án mẫu cổ phần hóa Căn cứ Quyết định số 4206 QĐ-UB-KTngày 14 tháng 8 năm 1998 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp và Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước thành Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố Xét công văn số 619 CV-TGĐ ngày 21 6 2001 của Tổng Công ty Thương mại Sàigòn về việc đề nghị cho phép Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư IMEXCO đăng ký tiến hành cổ phần hóa trong năm 2001 và công văn số 216 CV-CT ngày 26 6 2001 của Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư IMEXCO về việc đề cử danh sách Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Xét đề nghị của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố và Tổng Công ty Thương mại Sàigòn QUYẾT ĐỊNH Điều Nay chấp thuận cho doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư IMEXCO được tiến hành cổ phần hóa trong năm 2001 và thành lập Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp đối với Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp và đầu tư IMEXCO gồm các Ông-Bà sau đây 1- Trưởng Ban Đồng chí Dương Kỳ Hiếu Giám đốc Công ty kiêm Bí thư Đảng ủy. 2- ủy viên thường trực Đồng chí Lý Thanh Tòng Kế toán trưởng Công ty. 3- Các ủy viên khác - Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh Chủ tịch Công đoàn Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh chế biến .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    13-08-2020
8    6    0    13-08-2020
62    2    0    13-08-2020
132    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    37    0
82    31    0